Obchodní podmínky

Nezbytnou podmínkou pro užívání jakýchkoliv služeb nabízených na serveru Bdsmsite.cz, jehož provozovatelem je společnost SECOND LIFE s.r.o., IČ: 05614694 (dále jen provozovatel), je dodržování následujících podmínek užívání služeb serveru Bdsmsite.cz, což uživatel bere na vědomí a zavazuje se tyto podmínky dodržovat:

Úvodní ustanovení
Server Bdsmsite.cz slouží výhradně k pobavení, seznamování a zveřejňování Vašich amatérských fotek a videí. Jeho primárním účelem je poskytování zábavy a s ní souvisejících produktů.

Provoz serveru Bdsmsite.cz se, stejně jako tyto Obchodní podmínky, řídí právními předpisy České republiky v platném znění. Veškerá porušení plynoucí z nedodržování právního řádu a těchto obchodních podmínek na straně uživatele serveru se budou posuzovat podle českého práva.

Práva a povinnosti uživatele
Užívání webových stránek registrovaných pod doménou Bdsmsite.cz je podmíněno dokončením registračního procesu, svéprávností uživatele, překročením věkové hranice 18 let a poskytnutím souhlasu s obchodními podmínkami, prohlášením o ochraně osobních údajů a respektem vůči provozovatelům serveru i jeho uživatelům.

Registraci je možné uskutečnit za jednotlivce či pár. Každý takový subjekt je však limitován jedním přihlašovacím jménem, resp. vytvořeným uživatelským účtem.

Vytvoření vlastního účtu na serveru Bdsmsite.cz i jeho následné vedení je zdarma.

Uživatel má právo svůj účet kdykoliv zrušit. Zrušení účtu nechrání uživatele před případnými právními následky jeho chování v době užívání účtu.

Uživatel je srozuměn s tím, že některé služby poskytované provozovatelem serveru jsou zpoplatněné. U každé ze zpoplatněných služeb bude uživatel předem upozorněn na výši nákladů spojených s touto službou či metodu jejich výpočtu.

Bude-li požadovaná placená služba, tj. služba, za kterou uživatel zaplatil, nedostupná po dobu delší, než 24 hodin, bude mu poskytnuta finanční kompenzace v hodnotě 100 % uhrazené částky v podobě poukázky na využití služeb serveru Bdsmsite.cz.

Odpovědnost za obsah a publikaci veškerých doručených dat (videonahrávky či fotografie) nese přihlášený uživatel. Osobně dbá na to, aby nebyla na poskytnutých datech vyobrazena žádná protiprávní jednání či jejich explicitní náznaky.

Poskytnutím dat nevzniká uživateli automatický nárok na jejich uveřejnění.

Uživatel, jako výhradní vlastník poskytovaných dat, propůjčuje provozovateli serveru výhradní, časově neomezenou licenci k publikaci dat. Tato licence je bezplatná a její použití není geograficky omezeno.

Uživatel serveru se zavazuje používat obsah webových stánek výhradně pro své soukromé účely a vyvarovat se, kromě výslovně stanovených případů, kopírování, úpravě či distribuci obsahu serveru.

Jakákoliv výdělečná činnost spojená se serverem Bdsmsite.cz podléhá souhlasu administrátora. Nebyl-li souhlas udělen, bude zákaz činnosti a náhrada škody vymáhána soudně bez ohledu na to, zda byla předmětná činnost vykonávána ve prospěch třetí osoby či užitek osobní.

Každý z přihlášených uživatelů ručí za to, že se k obsahu serveru prostřednictvím jeho uživatelského účtu nedostanou neoprávněné osoby. Pro účely těchto obchodních podmínek se za takové osoby považují mladší 18 let a nesvéprávní.
Práva a povinnosti poskytovatele
Obchodní podmínky jsou spolu s prohlášením osobních údajů klíčovým dokumentem pro úpravu vztahů mezi poskytovatelem a uživatelem i mezi uživateli navzájem. Poskytovatel si vyhrazuje právo obsah obchodní podmínek i prohlášení o ochraně osobních údajů kdykoliv upravit a měnit. Účinnosti nabývají smluvní podmínky okamžikem jejich zveřejnění.

Poskytovatel je oprávněn monitorovat uživatelské účty, chování jejich uživatelů i poskytovaný obsah.

Jsou-li chováním uživatele porušeny obchodní podmínky, prohlášení o ochraně osobních údajů či zákony České republiky, je poskytovatel oprávněn uživatelský účet s okamžitou platností a bez náhrady zrušit. Zrušení uživatelského účtu nebrání provozovateli k podání návrhů na uplatnění sankcí u orgánů činných v trestním řízení či obecných soudů.

Důvody pro zrušení účtu není poskytovatel služeb dotčenému uživateli povinen sdělit.

Poskytovatel si vymiňuje výhradní právo rozhodovat o obsahu serveru. Rozhodnutí o zveřejnění či nezveřejnění dat poskytovaných uživateli není poskytovatel povinen odůvodňovat.

Server Bdsmsite.cz je provozován jako zdroj zábavy, nikoliv úložiště dat. Provozovatel nepřejímá odpovědnost za uchování, zálohování či ztrátu osobních dat uživatelů či škodu na těchto vzniklou.

Za účelem změny obchodních podmínek či obchodních sdělení je poskytovatel oprávněn i opakovaně a pravidelně kontaktovat uživatele na emailovou adresu uvedenou při registraci. Poskytnutí nepravé či neexistující emailové adresy je důvodem pro okamžité zrušení uživatelského účtu.
Závěrečná ustanovení
Uživatel i provozovatel se zavazují chovat se při používání serveru Bdsmsite.cz v mezích zákonů České republiky, těchto smluvních podmínek, elementární slušnosti a vzájemného respektu.